11.April  bis 31, Mai  2020

53-2 Yada, Suruga-ku, Shizuoka 422-8002

http://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp